PROMOTION

บางโรงแรมมีโปรโมชั่นออกมามากมาย คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆได้จากหน้าเว็บไซต์โดยตรง ซึ่งเราไม่ค่อยที่จะรีบในการจองควราหข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ